چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393

واژه ماسک در فرهنگ معین آمده است.وسیله ای که به صورت حیوانات ویااشخاص مختلف درست میشود وافراد آن را به چهره میزنند.وشکل صورت خود را به وسیله آن پنهان میسازنند.

زدن ماسک سبب تغیر شخصیت ونقش افراد شده واز نقش عادی وروزمره خود بیگانه میشوند.هرچند این تغیرات گذرا است وپس از پایان کار فرد به نقش وشخصیت عادی خود برمیگردد.وماسک ها باید با مقطع سنی ورشد کودکان همخوانی داشته باد.

اوج تخیل کودکان در3 سالگی هستش ومیتوانند با زدن آن ماسک مثلا (خرگوش)صدا.شخصیت ویا...نقش خرگوش را دربیاورند.ماسک ها باید زیبا ورنگارنگ باشندتا طرف مقابل با آن صمیمیت وارتباط ملزوم را پیدا کند.

پوشیدن واستفاده از هرنوع ماسک مثل جادوگروانسان وحیوانات درانسان به طورغیر ارادی وناخوداگاه ایجاد تمایل به در آوردن حرکات آن شخصیت میشونند وتاریخچه استفاده از ماسک به قرن 8 برمیگردد.

نوشته شده توسط شهین امانی در 22:20 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه یکم اردیبهشت 1393

ماسک و کاردستی

 ماسک و کاردستی

واژه ماسک در فرهنگ معین آمده است.وسیله ای که به صورت حیوانات ویااشخاص مختلف درست میشود وافراد آن را به چهره میزنند.وشکل صورت خود را به وسیله آن پنهان میسازنند.

زدن ماسک سبب تغیر شخصیت ونقش افراد شده واز نقش عادی وروزمره خود بیگانه میشوند.هرچند این تغیرات گذرا است وپس از پایان کار فرد به نقش وشخصیت عادی خود برمیگردد.وماسک ها باید با مقطع سنی ورشد کودکان همخوانی داشته باد.

اوج تخیل کودکان در3 سالگی هستش ومیتوانند با زدن آن ماسک مثلا (خرگوش)صدا.شخصیت ویا...نقش خرگوش را دربیاورند.ماسک ها باید زیبا ورنگارنگ باشندتا طرف مقابل با آن صمیمیت وارتباط ملزوم را پیدا کند.

پوشیدن واستفاده از هرنوع ماسک مثل جادوگروانسان وحیوانات درانسان به طورغیر ارادی وناخوداگاه ایجاد تمایل به در آوردن حرکات آن شخصیت میشونند وتاریخچه استفاده از ماسک به قرن 8 برمیگردد.

نوشته شده توسط شهین امانی در 12:14 |  لینک ثابت   •